Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 敖,敖的意思|敖的读音

《 敖 》,敖的意思|敖的读音


《敖》,敖的意思|敖的读音


áo 】  A开头的汉字


部首:

拼音: áo

注音: ㄠˊ

笔画数: 10

部外笔画: 6

结构: 左右

繁体:

五笔: GQTY

统一码: 6556

仓吉: GSOK

郑码: CIYM

电码: 2407

英文: ramble, play about; leisurely; surname

标签: 僻,姓,标,

《敖》的笔顺

横、横、竖、横、横折钩、撇、撇、横、撇、捺

《敖》的谜语

  • 有人不虚心(打一字谜)
  • 人傲终招损(打一字谜)

《敖》的方言

◎ 粤语:ngou4 ngou6◎ 客家话:[梅县腔] ngau2 [海陆丰腔] ngau2 ngau6 [客英字典] ngau2 [陆丰腔] ngau3 [客语拼音字汇] ngau2 [台湾四县腔] ngau2 ngau5 [宝安腔] ngau2◎ 潮州话:ngau5

《敖》的书法

  • \居延简
  • \童大年
  • \简牍
  • \邓石如
  • 王澍

《敖》的意思

姓。

动词

(1) (会意。从也,从出,俗字作遨。本义:漫游;闲游)

(2) 同本义

敖,出游也。——《说文》

敖不可长。——《礼记·曲礼》

微我无酒,以敖以游。——《诗·邶风·柏舟》

民不敖,则业不败。——《商君书·垦令》

邑亡敖民。——《汉书·食货志》

不得令晨夜去皇孙敖荡。——《汉书·丙吉传》

(3) 又如:敖民(游民);敖翔(遨游飞翔)

(4) 喧哗;叫喊

而日为乱人之道,百姓欢敖。——《荀子·强国》

名词

(1) 粮仓 。如:敖仓(敖庾。秦代所建谷仓名。在河南省郑州市西北邙山上。山上有城,秦于其中置谷仓,故曰“敖仓”)

(2) 姓

敖卯集下攴部 康熙筆画:11画,部外筆画:7画

《廣韻》五勞切《集韻》《韻會》《正韻》牛刀切,音遨。《說文》作,游也。从出从放。《集韻》隷作敖。《博雅》遊敖,戲也。《詩·邶風》以敖以遊。《釋文》敖,亦作遨。

《詩·衞風》碩人敖敖。《傳》敖敖,長貌。《箋》猶欣欣也。

《左傳·昭十三年》葬子千于訾,實訾敖。《註》無號諡者,楚皆謂之敖。

《爾雅·釋訓》敖敖,傲也。《疏》大雅板篇云:聽我嚻嚻。毛傳云:猶謷也。敖謷嚻音義同。

地名。《詩·小雅》搏獸于敖。《傳》敖,鄭地,今近滎陽。《左傳·宣十二年》晉師在敖鄗之閒。《註》敖鄗二山,在滎陽縣西北。

姓。《廣韻》顓頊,大敖後。

與熬同。《荀子·富國篇》天下敖然,若燒若焦。

與螯同。《荀子·勸學篇》蟹六跪而二敖。《註》敖,蟹首上如鉞者。

與嗷同。《荀子·彊國篇》百姓讙敖。《註》敖,喧噪也。

《集韻》《正韻》魚到切。同傲。慢也。《詩·小雅》彼交匪敖。《註》不敖慢。《禮·曲禮》敖不可長。《疏》敖者,矜慢在心之名。《爾雅·釋言》敖,憮,傲也。

《史記·天官書》箕爲敖客。《註》敖,調弄也。

《博雅》傲,妄也。《說文》从攴作敖。敖字原从攴作。

说文解字

敖卷四放部

从出从放。五牢切

说文解字注

(敖)游也。游本旗游字。假借爲出游字。詩邶風曰。以敖以游。經傳多假敖爲倨傲字。从出。从放。五牢切。二部。按此篆當刪。說見四篇放部。

《敖》的字体演变

敖卯集下攴部 康熙筆画:11画,部外筆画:7画

《廣韻》五勞切《集韻》《韻會》《正韻》牛刀切,音遨。《說文》作,游也。从出从放。《集韻》隷作敖。《博雅》遊敖,戲也。《詩·邶風》以敖以遊。《釋文》敖,亦作遨。

《詩·衞風》碩人敖敖。《傳》敖敖,長貌。《箋》猶欣欣也。

《左傳·昭十三年》葬子千于訾,實訾敖。《註》無號諡者,楚皆謂之敖。

《爾雅·釋訓》敖敖,傲也。《疏》大雅板篇云:聽我嚻嚻。毛傳云:猶謷也。敖謷嚻音義同。

地名。《詩·小雅》搏獸于敖。《傳》敖,鄭地,今近滎陽。《左傳·宣十二年》晉師在敖鄗之閒。《註》敖鄗二山,在滎陽縣西北。

姓。《廣韻》顓頊,大敖後。

與熬同。《荀子·富國篇》天下敖然,若燒若焦。

與螯同。《荀子·勸學篇》蟹六跪而二敖。《註》敖,蟹首上如鉞者。

與嗷同。《荀子·彊國篇》百姓讙敖。《註》敖,喧噪也。

《集韻》《正韻》魚到切。同傲。慢也。《詩·小雅》彼交匪敖。《註》不敖慢。《禮·曲禮》敖不可長。《疏》敖者,矜慢在心之名。《爾雅·釋言》敖,憮,傲也。

《史記·天官書》箕爲敖客。《註》敖,調弄也。

《博雅》傲,妄也。《說文》从攴作敖。敖字原从攴作。

说文解字

敖卷四放部

从出从放。五牢切

说文解字注

(敖)游也。游本旗游字。假借爲出游字。詩邶風曰。以敖以游。經傳多假敖爲倨傲字。从出。从放。五牢切。二部。按此篆當刪。說見四篇放部。

《敖》的详细解释

动词

(1) (会意。从也,从出,俗字作遨。本义:漫游;闲游)

(2) 同本义

敖,出游也。——《说文》

敖不可长。——《礼记·曲礼》

微我无酒,以敖以游。——《诗·邶风·柏舟》

民不敖,则业不败。——《商君书·垦令》

邑亡敖民。——《汉书·食货志》

不得令晨夜去皇孙敖荡。——《汉书·丙吉传》

(3) 又如:敖民(游民);敖翔(遨游飞翔)

(4) 喧哗;叫喊

而日为乱人之道,百姓欢敖。——《荀子·强国》

名词

(1) 粮仓 。如:敖仓(敖庾。秦代所建谷仓名。在河南省郑州市西北邙山上。山上有城,秦于其中置谷仓,故曰“敖仓”)

(2) 姓

敖卯集下攴部 康熙筆画:11画,部外筆画:7画

《廣韻》五勞切《集韻》《韻會》《正韻》牛刀切,音遨。《說文》作,游也。从出从放。《集韻》隷作敖。《博雅》遊敖,戲也。《詩·邶風》以敖以遊。《釋文》敖,亦作遨。

《詩·衞風》碩人敖敖。《傳》敖敖,長貌。《箋》猶欣欣也。

《左傳·昭十三年》葬子千于訾,實訾敖。《註》無號諡者,楚皆謂之敖。

《爾雅·釋訓》敖敖,傲也。《疏》大雅板篇云:聽我嚻嚻。毛傳云:猶謷也。敖謷嚻音義同。

地名。《詩·小雅》搏獸于敖。《傳》敖,鄭地,今近滎陽。《左傳·宣十二年》晉師在敖鄗之閒。《註》敖鄗二山,在滎陽縣西北。

姓。《廣韻》顓頊,大敖後。

與熬同。《荀子·富國篇》天下敖然,若燒若焦。

與螯同。《荀子·勸學篇》蟹六跪而二敖。《註》敖,蟹首上如鉞者。

與嗷同。《荀子·彊國篇》百姓讙敖。《註》敖,喧噪也。

《集韻》《正韻》魚到切。同傲。慢也。《詩·小雅》彼交匪敖。《註》不敖慢。《禮·曲禮》敖不可長。《疏》敖者,矜慢在心之名。《爾雅·釋言》敖,憮,傲也。

《史記·天官書》箕爲敖客。《註》敖,調弄也。

《博雅》傲,妄也。《說文》从攴作敖。敖字原从攴作。

说文解字

敖卷四放部

从出从放。五牢切

说文解字注

(敖)游也。游本旗游字。假借爲出游字。詩邶風曰。以敖以游。經傳多假敖爲倨傲字。从出。从放。五牢切。二部。按此篆當刪。說見四篇放部。

《敖》康熙字典解释

敖卯集下攴部 康熙筆画:11画,部外筆画:7画

《廣韻》五勞切《集韻》《韻會》《正韻》牛刀切,音遨。《說文》作,游也。从出从放。《集韻》隷作敖。《博雅》遊敖,戲也。《詩·邶風》以敖以遊。《釋文》敖,亦作遨。

《詩·衞風》碩人敖敖。《傳》敖敖,長貌。《箋》猶欣欣也。

《左傳·昭十三年》葬子千于訾,實訾敖。《註》無號諡者,楚皆謂之敖。

《爾雅·釋訓》敖敖,傲也。《疏》大雅板篇云:聽我嚻嚻。毛傳云:猶謷也。敖謷嚻音義同。

地名。《詩·小雅》搏獸于敖。《傳》敖,鄭地,今近滎陽。《左傳·宣十二年》晉師在敖鄗之閒。《註》敖鄗二山,在滎陽縣西北。

姓。《廣韻》顓頊,大敖後。

與熬同。《荀子·富國篇》天下敖然,若燒若焦。

與螯同。《荀子·勸學篇》蟹六跪而二敖。《註》敖,蟹首上如鉞者。

與嗷同。《荀子·彊國篇》百姓讙敖。《註》敖,喧噪也。

《集韻》《正韻》魚到切。同傲。慢也。《詩·小雅》彼交匪敖。《註》不敖慢。《禮·曲禮》敖不可長。《疏》敖者,矜慢在心之名。《爾雅·釋言》敖,憮,傲也。

《史記·天官書》箕爲敖客。《註》敖,調弄也。

《博雅》傲,妄也。《說文》从攴作敖。敖字原从攴作。

说文解字

敖卷四放部

从出从放。五牢切

说文解字注

(敖)游也。游本旗游字。假借爲出游字。詩邶風曰。以敖以游。經傳多假敖爲倨傲字。从出。从放。五牢切。二部。按此篆當刪。說見四篇放部。温馨提示:


本文收集了敖的A,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126