Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 泫,泫的意思|泫的读音

《 泫 》,泫的意思|泫的读音


《泫》,泫的意思|泫的读音


xuàn 】  X开头的汉字


部首:

拼音: xuàn

注音: ㄒㄩㄢˋ

笔画数: 8

部外笔画: 5

结构: 左右

繁体:

五笔: IYXY

统一码: 6CEB

仓吉: EYVI

郑码: VSZZ

电码: 3138

英文: weep; cry; shine, glisten

标签: 僻,

《泫》的笔顺

点、点、提、点、横、撇折、撇折、点

《泫》的谜语

  • 九月尚流汗(打一字谜)
  • 溪畔重峦聚毫端(打一字谜)
  • 弦折弓断半沉沦(打一字谜)

《泫》的方言

◎ 粤语:jyun5◎ 客家话:[客英字典] hien2 hien3 [海陆丰腔] hien2 [梅县腔] hien2 [台湾四县腔] hien2◎ 潮州话:何嫣5(贤)

《泫》的书法

  • \桐柏庙碑
  • \隶辨
  • \说文解字
  • \毛泽东
  • 王羲之

《泫》的意思

([]动)〈书〉水点下垂:花上露犹~。

动词

(1) (形声。从水,玄声。本义:水珠下滴)

(2) 同本义

泫,湝流也。——《说文》

花上露犹泫。——《文选诗》

孔子泫然流涕。——《礼记·檀弓》

譬之桂生高岭,云露方得泫其花。——《西游记》

花上露犹泫。——谢灵运《从斤竹涧越岭溪行》

(3) 又如:泫露(滴落,降露)

(4) 流泪

遗迹余文,触目增泫。——《陈书》

相与泫然。——顾炎武《复庵记》

(5) 又如:泫目(使眼流泪)

形容词

(1) 露珠晶莹的样子

斐斐气幕岫,泫泫露盈条。——《文选·谢惠连文》

(2) 又如:泫泫(露珠晶莹的样子)

泫巳集上水部 康熙筆画:9画,部外筆画:5画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》戸畎切,音鉉。《說文》湝流也。

露光也。《謝靈運詩》花上露猶泫。

露垂貌。《謝惠連詩》泫泫露盈條。

流涕貌。《禮·檀弓》孔子泫然流涕。

《集韻》《韻會》《正韻》胡涓切,音懸。困泫,水深廣貌。《郭璞·江賦》瀇滉困泫。

水名,屬上黨。《前漢·地理志》上黨郡有泫氏縣。《註》山海經,泫水所出者也。《後漢·萬修傳註》今澤州高平縣也。

《集韻》胡千切,音賢。義同。

熒絹切,音縣。泫湣,混合也。通作眩。

说文解字

泫卷十一水部

湝流也。从水玄聲。上黨有泫氏縣。胡畎切

说文解字注

(泫)湝流也。湝當作潛。字之誤也。檀弓曰。孔子泫然流涕。魯語。無洵涕。韋曰。無聲涕出爲洵涕。按洵者、泫之假借字也。文選詩曰。花上露猶泫。从水。玄聲。胡畎切。古音在十二部。上黨有泫氏縣。上黨郡泫氏、二志同。音工懸反。今山西澤州府高平縣治卽漢泫氏故縣。

《泫》的字体演变

泫巳集上水部 康熙筆画:9画,部外筆画:5画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》戸畎切,音鉉。《說文》湝流也。

露光也。《謝靈運詩》花上露猶泫。

露垂貌。《謝惠連詩》泫泫露盈條。

流涕貌。《禮·檀弓》孔子泫然流涕。

《集韻》《韻會》《正韻》胡涓切,音懸。困泫,水深廣貌。《郭璞·江賦》瀇滉困泫。

水名,屬上黨。《前漢·地理志》上黨郡有泫氏縣。《註》山海經,泫水所出者也。《後漢·萬修傳註》今澤州高平縣也。

《集韻》胡千切,音賢。義同。

熒絹切,音縣。泫湣,混合也。通作眩。

说文解字

泫卷十一水部

湝流也。从水玄聲。上黨有泫氏縣。胡畎切

说文解字注

(泫)湝流也。湝當作潛。字之誤也。檀弓曰。孔子泫然流涕。魯語。無洵涕。韋曰。無聲涕出爲洵涕。按洵者、泫之假借字也。文選詩曰。花上露猶泫。从水。玄聲。胡畎切。古音在十二部。上黨有泫氏縣。上黨郡泫氏、二志同。音工懸反。今山西澤州府高平縣治卽漢泫氏故縣。

《泫》的详细解释

动词

(1) (形声。从水,玄声。本义:水珠下滴)

(2) 同本义

泫,湝流也。——《说文》

花上露犹泫。——《文选诗》

孔子泫然流涕。——《礼记·檀弓》

譬之桂生高岭,云露方得泫其花。——《西游记》

花上露犹泫。——谢灵运《从斤竹涧越岭溪行》

(3) 又如:泫露(滴落,降露)

(4) 流泪

遗迹余文,触目增泫。——《陈书》

相与泫然。——顾炎武《复庵记》

(5) 又如:泫目(使眼流泪)

形容词

(1) 露珠晶莹的样子

斐斐气幕岫,泫泫露盈条。——《文选·谢惠连文》

(2) 又如:泫泫(露珠晶莹的样子)

泫巳集上水部 康熙筆画:9画,部外筆画:5画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》戸畎切,音鉉。《說文》湝流也。

露光也。《謝靈運詩》花上露猶泫。

露垂貌。《謝惠連詩》泫泫露盈條。

流涕貌。《禮·檀弓》孔子泫然流涕。

《集韻》《韻會》《正韻》胡涓切,音懸。困泫,水深廣貌。《郭璞·江賦》瀇滉困泫。

水名,屬上黨。《前漢·地理志》上黨郡有泫氏縣。《註》山海經,泫水所出者也。《後漢·萬修傳註》今澤州高平縣也。

《集韻》胡千切,音賢。義同。

熒絹切,音縣。泫湣,混合也。通作眩。

说文解字

泫卷十一水部

湝流也。从水玄聲。上黨有泫氏縣。胡畎切

说文解字注

(泫)湝流也。湝當作潛。字之誤也。檀弓曰。孔子泫然流涕。魯語。無洵涕。韋曰。無聲涕出爲洵涕。按洵者、泫之假借字也。文選詩曰。花上露猶泫。从水。玄聲。胡畎切。古音在十二部。上黨有泫氏縣。上黨郡泫氏、二志同。音工懸反。今山西澤州府高平縣治卽漢泫氏故縣。

《泫》康熙字典解释

泫巳集上水部 康熙筆画:9画,部外筆画:5画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》戸畎切,音鉉。《說文》湝流也。

露光也。《謝靈運詩》花上露猶泫。

露垂貌。《謝惠連詩》泫泫露盈條。

流涕貌。《禮·檀弓》孔子泫然流涕。

《集韻》《韻會》《正韻》胡涓切,音懸。困泫,水深廣貌。《郭璞·江賦》瀇滉困泫。

水名,屬上黨。《前漢·地理志》上黨郡有泫氏縣。《註》山海經,泫水所出者也。《後漢·萬修傳註》今澤州高平縣也。

《集韻》胡千切,音賢。義同。

熒絹切,音縣。泫湣,混合也。通作眩。

说文解字

泫卷十一水部

湝流也。从水玄聲。上黨有泫氏縣。胡畎切

说文解字注

(泫)湝流也。湝當作潛。字之誤也。檀弓曰。孔子泫然流涕。魯語。無洵涕。韋曰。無聲涕出爲洵涕。按洵者、泫之假借字也。文選詩曰。花上露猶泫。从水。玄聲。胡畎切。古音在十二部。上黨有泫氏縣。上黨郡泫氏、二志同。音工懸反。今山西澤州府高平縣治卽漢泫氏故縣。温馨提示:


本文收集了泫的X,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126