Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 謋,謋的意思|謋的读音

《 謋 》,謋的意思|謋的读音


《謋》,謋的意思|謋的读音


huò 】  H开头的汉字


部首:

拼音: huò

注音: ㄏㄨㄛˋ

笔画数: 17

部外笔画: 10

结构: 左右

繁体:

五笔: YQAS

统一码: 8B0B

仓吉: YRNQD

郑码: SRMF

《謋》的笔顺

点、横、横、横、竖、横折、横、撇、横撇/横钩、点、横、撇折、竖、横、竖、撇、捺

《謋》的谜语

《謋》的方言

《謋》的书法

《謋》的意思

骨肉迅速分裂的声音:“动刀甚微,~然已解。”

謋然,迅速分裂的声音;骨肉分离的声音。

謋,謋然,速也。——《集韵》

謋,破也。——《正字通》

动刀甚微,謋然已解。——《庄子·养生主》。成玄英疏:“謋然,骨肉离之声也。”

謋酉集上言部 康熙筆画:17画,部外筆画:10画

《廣韻》虎伯切《集韻》《韻會》《正韻》霍虢切,音砉。《類篇》謋然,速也。《莊子·養生主》動力甚微,謋然已解。《玉篇》亦作諕。

《集韻》《類篇》迄逆切,音。《莊子》謋然,徐邈讀。

《字彙補》同德切,音特。《莊子》謋然,林希逸讀。

说文解字

諕卷三言部

號也。从言从虎。乎刀切

说文解字注

(諕)號也。从言虎。此與号部號音義皆同。口部唬從口虎。亦讀若暠。凡嘑號之聲。虎爲冣猛。故皆從虎會意。乎刀切。二部。

《謋》的字体演变

謋酉集上言部 康熙筆画:17画,部外筆画:10画

《廣韻》虎伯切《集韻》《韻會》《正韻》霍虢切,音砉。《類篇》謋然,速也。《莊子·養生主》動力甚微,謋然已解。《玉篇》亦作諕。

《集韻》《類篇》迄逆切,音。《莊子》謋然,徐邈讀。

《字彙補》同德切,音特。《莊子》謋然,林希逸讀。

说文解字

諕卷三言部

號也。从言从虎。乎刀切

说文解字注

(諕)號也。从言虎。此與号部號音義皆同。口部唬從口虎。亦讀若暠。凡嘑號之聲。虎爲冣猛。故皆從虎會意。乎刀切。二部。

《謋》的详细解释

謋然,迅速分裂的声音;骨肉分离的声音。

謋,謋然,速也。——《集韵》

謋,破也。——《正字通》

动刀甚微,謋然已解。——《庄子·养生主》。成玄英疏:“謋然,骨肉离之声也。”

謋酉集上言部 康熙筆画:17画,部外筆画:10画

《廣韻》虎伯切《集韻》《韻會》《正韻》霍虢切,音砉。《類篇》謋然,速也。《莊子·養生主》動力甚微,謋然已解。《玉篇》亦作諕。

《集韻》《類篇》迄逆切,音。《莊子》謋然,徐邈讀。

《字彙補》同德切,音特。《莊子》謋然,林希逸讀。

说文解字

諕卷三言部

號也。从言从虎。乎刀切

说文解字注

(諕)號也。从言虎。此與号部號音義皆同。口部唬從口虎。亦讀若暠。凡嘑號之聲。虎爲冣猛。故皆從虎會意。乎刀切。二部。

《謋》康熙字典解释

謋酉集上言部 康熙筆画:17画,部外筆画:10画

《廣韻》虎伯切《集韻》《韻會》《正韻》霍虢切,音砉。《類篇》謋然,速也。《莊子·養生主》動力甚微,謋然已解。《玉篇》亦作諕。

《集韻》《類篇》迄逆切,音。《莊子》謋然,徐邈讀。

《字彙補》同德切,音特。《莊子》謋然,林希逸讀。

说文解字

諕卷三言部

號也。从言从虎。乎刀切

说文解字注

(諕)號也。从言虎。此與号部號音義皆同。口部唬從口虎。亦讀若暠。凡嘑號之聲。虎爲冣猛。故皆從虎會意。乎刀切。二部。温馨提示:


本文收集了謋的H,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126