Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 唤,唤的意思|唤的读音

《 唤 》,唤的意思|唤的读音


《唤》,唤的意思|唤的读音


huàn 】  H开头的汉字


部首:

拼音: huàn

注音: ㄏㄨㄢˋ

笔画数: 10

部外笔画: 7

结构: 左右

繁体:

五笔: KQMD

统一码: 5524

仓吉: RNBK

郑码: JRLG

电码: 0822

英文: call

标签: 僻,常,

《唤》的笔顺

竖、横折、横、撇、横撇/横钩、竖、横折、横、撇、捺

《唤》的谜语

  • 添一口,增负担(打一字谜)
  • 各换掉一半 (打一字)

《唤》的方言

◎ 粤语:wun6

《唤》的书法

  • \说文解字
  • \徐伯清
  • \毛泽东
  • \草书韵会
  • 莫如忠

《唤》的意思

(动)发()出大声;使对方觉醒、注意或随声而来:呼~|~醒|~起。

动词

(1) (形声。从口,奂(huàn)声。本义:呼,叫,)

(2) 同本义

唤,呼也。——《说文新附》

不闻爷娘唤女声。——《乐府诗集·木兰诗》

千呼万唤始出来。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》

(3) 又如:唤门(在门外叫内边的人开门);唤应(呼应,照应);唤字叫背(掷钱猜正反面赌博)

(4) 呼唤使来

虑诸公不奉诏,于是先唤周侯、丞相入。——《世说新语·方正》

(5) 又如:唤取(呼请);唤集(召集);唤铁(一种响铁器,敲击时可以招唤鸟兽)

(6) 传唤 。如:唤问(传唤讯问);唤质(传唤质对);唤审(传唤审讯)

(7) 叫做 。如:唤作(叫做,称做);唤做(叫做)

(8) 啼叫,禽鸟发出叫声

东方欲明星烂烂,汝南晨鸡登坛唤。——《乐府诗集》

(9) 以为 。如:唤则(当做,以为)

喚丑集上口部 康熙筆画:12画,部外筆画:9画

《唐韻》呼貫切《集韻》《韻會》《正韻》呼玩切,音煥。《說文》呼也。《王褒·洞簫賦》哮呷喚。《註》大聲也。

《韓愈·贈同遊詩》喚起窻全曙。《註》黃庭堅云:喚起,禽名,聲如人,絡繹員轉淸亮,偏於春曉鳴,江南謂之春煥。《復齋復錄》予嘗讀唐顧渚山茶記曰:顧渚山中有鳥,如鸜鵒而色蒼,每至正二月作聲,曰春起也,三四月云春去也,採茶人呼爲煥春鳥。《說文》古通作奐。《玉篇》本作嚾。《集韻》亦作讙。

说文解字

喚卷二口部

也。从口奐聲。古通用奐。呼貫切

说文解字注

()嘑也。嘑各本作呼。今正。嘑、號也。廣雅。、鳴也。玉篇云。荒貫切。與喚同。廣韵同。按說文無喚字。然則喚古今字也。从㗊。萈聲。讀若讙。呼官切。十四部。

《唤》的字体演变

喚丑集上口部 康熙筆画:12画,部外筆画:9画

《唐韻》呼貫切《集韻》《韻會》《正韻》呼玩切,音煥。《說文》呼也。《王褒·洞簫賦》哮呷喚。《註》大聲也。

《韓愈·贈同遊詩》喚起窻全曙。《註》黃庭堅云:喚起,禽名,聲如人,絡繹員轉淸亮,偏於春曉鳴,江南謂之春煥。《復齋復錄》予嘗讀唐顧渚山茶記曰:顧渚山中有鳥,如鸜鵒而色蒼,每至正二月作聲,曰春起也,三四月云春去也,採茶人呼爲煥春鳥。《說文》古通作奐。《玉篇》本作嚾。《集韻》亦作讙。

说文解字

喚卷二口部

也。从口奐聲。古通用奐。呼貫切

说文解字注

()嘑也。嘑各本作呼。今正。嘑、號也。廣雅。、鳴也。玉篇云。荒貫切。與喚同。廣韵同。按說文無喚字。然則喚古今字也。从㗊。萈聲。讀若讙。呼官切。十四部。

《唤》的详细解释

动词

(1) (形声。从口,奂(huàn)声。本义:呼,叫,)

(2) 同本义

唤,呼也。——《说文新附》

不闻爷娘唤女声。——《乐府诗集·木兰诗》

千呼万唤始出来。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》

(3) 又如:唤门(在门外叫内边的人开门);唤应(呼应,照应);唤字叫背(掷钱猜正反面赌博)

(4) 呼唤使来

虑诸公不奉诏,于是先唤周侯、丞相入。——《世说新语·方正》

(5) 又如:唤取(呼请);唤集(召集);唤铁(一种响铁器,敲击时可以招唤鸟兽)

(6) 传唤 。如:唤问(传唤讯问);唤质(传唤质对);唤审(传唤审讯)

(7) 叫做 。如:唤作(叫做,称做);唤做(叫做)

(8) 啼叫,禽鸟发出叫声

东方欲明星烂烂,汝南晨鸡登坛唤。——《乐府诗集》

(9) 以为 。如:唤则(当做,以为)

喚丑集上口部 康熙筆画:12画,部外筆画:9画

《唐韻》呼貫切《集韻》《韻會》《正韻》呼玩切,音煥。《說文》呼也。《王褒·洞簫賦》哮呷喚。《註》大聲也。

《韓愈·贈同遊詩》喚起窻全曙。《註》黃庭堅云:喚起,禽名,聲如人,絡繹員轉淸亮,偏於春曉鳴,江南謂之春煥。《復齋復錄》予嘗讀唐顧渚山茶記曰:顧渚山中有鳥,如鸜鵒而色蒼,每至正二月作聲,曰春起也,三四月云春去也,採茶人呼爲煥春鳥。《說文》古通作奐。《玉篇》本作嚾。《集韻》亦作讙。

说文解字

喚卷二口部

也。从口奐聲。古通用奐。呼貫切

说文解字注

()嘑也。嘑各本作呼。今正。嘑、號也。廣雅。、鳴也。玉篇云。荒貫切。與喚同。廣韵同。按說文無喚字。然則喚古今字也。从㗊。萈聲。讀若讙。呼官切。十四部。

《唤》康熙字典解释

喚丑集上口部 康熙筆画:12画,部外筆画:9画

《唐韻》呼貫切《集韻》《韻會》《正韻》呼玩切,音煥。《說文》呼也。《王褒·洞簫賦》哮呷喚。《註》大聲也。

《韓愈·贈同遊詩》喚起窻全曙。《註》黃庭堅云:喚起,禽名,聲如人,絡繹員轉淸亮,偏於春曉鳴,江南謂之春煥。《復齋復錄》予嘗讀唐顧渚山茶記曰:顧渚山中有鳥,如鸜鵒而色蒼,每至正二月作聲,曰春起也,三四月云春去也,採茶人呼爲煥春鳥。《說文》古通作奐。《玉篇》本作嚾。《集韻》亦作讙。

说文解字

喚卷二口部

也。从口奐聲。古通用奐。呼貫切

说文解字注

()嘑也。嘑各本作呼。今正。嘑、號也。廣雅。、鳴也。玉篇云。荒貫切。與喚同。廣韵同。按說文無喚字。然則喚古今字也。从㗊。萈聲。讀若讙。呼官切。十四部。温馨提示:


本文收集了唤的H,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126