Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 愙,愙的意思|愙的读音

《 愙 》,愙的意思|愙的读音


《愙》,愙的意思|愙的读音


】  K开头的汉字


部首:

拼音:

注音: ㄎㄜˋ

笔画数: 13

部外笔画: 9

结构: 上下

繁体:

五笔: PTKN

统一码: 6119

仓吉: JHRP

郑码: WDJW

标签: 僻,

《愙》的笔顺

点、点、横撇/横钩、撇、横撇/横钩、捺、竖、横折、横、点、斜钩、点、点

《愙》的谜语

《愙》的方言

《愙》的书法

《愙》的意思

同“恪、”(kè)。

愙卯集上心部 康熙筆画:13画,部外筆画:9画

《正字通》同恪,亦書作㤩。

说文解字

愙卷十心部

敬也。从心客聲。《春秋傳》曰:“以陳備三愙。”苦各切〖注〗臣鉉等曰:今俗作恪。

说文解字注

(愙)敬也。釋詁、商頌毛傳皆曰。恪、敬也。从心。客聲。當作从心客、客亦聲。苦各切。五部。今字作恪。春秋傳曰。㠯陳僃三愙。左傳襄卄五年文。按不引商頌而引此者、以證从心客會意也。五經異義。公羊說。存二王之後。所以通夫三統之義。禮戴說。天子存二代之後。猶尊賢也。古春秋左氏說。周家封夏殷二王之後以爲上公。封黃帝堯舜之後謂之三恪。許愼謹案云。治魯詩丞相韋玄成、治易施犫等說引外傳曰。三王之樂可得觀乎。知王者所封三代而已。不與左氏說同。鄭駁之云。所存二王之後者。命使郊天。以天子之禮祭其始祖受命之王。自行其正朔服色。恪者、敬也。敬其先聖而封其後。與諸侯無別殊異。何得比夏殷之後。按許不偁公羊說、戴說。而偁古左氏。亦不與異義同。葢異義先成說文晚定。用左氏說與鄭同也。

《愙》的字体演变

说文解字

愙卷十心部

敬也。从心客聲。《春秋傳》曰:“以陳備三愙。”苦各切〖注〗臣鉉等曰:今俗作恪。

说文解字注

(愙)敬也。釋詁、商頌毛傳皆曰。恪、敬也。从心。客聲。當作从心客、客亦聲。苦各切。五部。今字作恪。春秋傳曰。㠯陳僃三愙。左傳襄卄五年文。按不引商頌而引此者、以證从心客會意也。五經異義。公羊說。存二王之後。所以通夫三統之義。禮戴說。天子存二代之後。猶尊賢也。古春秋左氏說。周家封夏殷二王之後以爲上公。封黃帝堯舜之後謂之三恪。許愼謹案云。治魯詩丞相韋玄成、治易施犫等說引外傳曰。三王之樂可得觀乎。知王者所封三代而已。不與左氏說同。鄭駁之云。所存二王之後者。命使郊天。以天子之禮祭其始祖受命之王。自行其正朔服色。恪者、敬也。敬其先聖而封其後。與諸侯無別殊異。何得比夏殷之後。按許不偁公羊說、戴說。而偁古左氏。亦不與異義同。葢異義先成說文晚定。用左氏說與鄭同也。

《愙》的详细解释

愙卯集上心部 康熙筆画:13画,部外筆画:9画

《正字通》同恪,亦書作㤩。

说文解字

愙卷十心部

敬也。从心客聲。《春秋傳》曰:“以陳備三愙。”苦各切〖注〗臣鉉等曰:今俗作恪。

说文解字注

(愙)敬也。釋詁、商頌毛傳皆曰。恪、敬也。从心。客聲。當作从心客、客亦聲。苦各切。五部。今字作恪。春秋傳曰。㠯陳僃三愙。左傳襄卄五年文。按不引商頌而引此者、以證从心客會意也。五經異義。公羊說。存二王之後。所以通夫三統之義。禮戴說。天子存二代之後。猶尊賢也。古春秋左氏說。周家封夏殷二王之後以爲上公。封黃帝堯舜之後謂之三恪。許愼謹案云。治魯詩丞相韋玄成、治易施犫等說引外傳曰。三王之樂可得觀乎。知王者所封三代而已。不與左氏說同。鄭駁之云。所存二王之後者。命使郊天。以天子之禮祭其始祖受命之王。自行其正朔服色。恪者、敬也。敬其先聖而封其後。與諸侯無別殊異。何得比夏殷之後。按許不偁公羊說、戴說。而偁古左氏。亦不與異義同。葢異義先成說文晚定。用左氏說與鄭同也。

《愙》康熙字典解释

说文解字

愙卷十心部

敬也。从心客聲。《春秋傳》曰:“以陳備三愙。”苦各切〖注〗臣鉉等曰:今俗作恪。

说文解字注

(愙)敬也。釋詁、商頌毛傳皆曰。恪、敬也。从心。客聲。當作从心客、客亦聲。苦各切。五部。今字作恪。春秋傳曰。㠯陳僃三愙。左傳襄卄五年文。按不引商頌而引此者、以證从心客會意也。五經異義。公羊說。存二王之後。所以通夫三統之義。禮戴說。天子存二代之後。猶尊賢也。古春秋左氏說。周家封夏殷二王之後以爲上公。封黃帝堯舜之後謂之三恪。許愼謹案云。治魯詩丞相韋玄成、治易施犫等說引外傳曰。三王之樂可得觀乎。知王者所封三代而已。不與左氏說同。鄭駁之云。所存二王之後者。命使郊天。以天子之禮祭其始祖受命之王。自行其正朔服色。恪者、敬也。敬其先聖而封其後。與諸侯無別殊異。何得比夏殷之後。按許不偁公羊說、戴說。而偁古左氏。亦不與異義同。葢異義先成說文晚定。用左氏說與鄭同也。温馨提示:


本文收集了愙的K,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022007605号-3    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126