Sitemap    Baidunews
分类:查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /
您现在的位置:首页 >> 禁苑,禁苑的意思|禁苑的读音

《 禁苑 》,禁苑的意思|禁苑的读音


《禁苑》,禁苑的意思|禁苑的读音


【 jìn yuàn 】  J开头的词语


拼音: jìn yuàn

注音: ㄐ一ㄣ ㄩㄢˋ

结构: 禁(上下结构)苑(上下结构)


《禁苑》的意思

词语解释:

帝王的园林。

指宫廷。

指宫廷文学侍从官署。

引证解释:

⒈ 帝王的园林。

引《史记·平準书》:“是时禁苑有白鹿而少府多银锡。”
《文选·班固<西都赋>》:“西郊则有上囿禁苑,林麓藪泽陂池,连乎蜀汉,繚以周墻,四百餘里,离宫别馆,三十六所,神池灵沼,往往而在。”
李善注:“上囿禁苑,即林苑也。”
唐卢贞《和白尚书赋永丰柳》序:“永丰坊西南角有垂柳一株……近有詔旨取两枝植於禁苑。”
明梅鼎祚《玉合记·标目》:“柳夫人章臺名擅, 韩君平禁苑诗传。”
清黄宗羲《陈伯美七十寿序》:“内侍引入禁苑,徧观玉堂、神明、渐臺、太液之胜。”

⒉ 指宫廷。

引清周亮工《题汪湛若临摹<黄素黄庭>后》:“真跡将归禁苑时, 湛若汪子操舴艋穷数百里,毕旬日之力追寻临摹,不尽不止。”

⒊ 指宫廷文学侍从官署。

引宋陈鹄《耆旧续闻》卷五:“自此禁苑闕人,上谓少年轻薄,不足为馆阁重。”

国语词典:

帝王的苑囿、林园。

网络解释:

禁苑

禁苑,指帝王宫殿。语出司马迁《史记·秦始皇本纪》:“二世常居禁中。”

《禁苑》的造句

这不,还没等长孙凛答应,高阳便讨好般地带着他,让长乐公主命人抬来一凤驾代步,在皇宫中兜兜转转,三人兴匆匆地来到宫中西北部一个叫禁苑的地方。

去西苑,让你小子也看看皇家禁苑。

皇宫禁苑之中,谁有那个胆子敢喝大?喝酒也能喝醉,万安公主长这么大,第一次看见,也算是开了眼界了。

可是,自从太监参与军队并控制了实权后,加上皇帝或太子本人又特好马球马术,以至这个在禁苑内禁止吏官骑马的规矩名存实亡。

这御乐园,正是大唐皇宫里独一无二的的一片风景区,位于皇宫禁苑的最西边,永安渠畔。

怪不得在长孙皇后去世后,李世民会在禁苑中起一座极高的台观,时常登观以望昭陵,以释其思念之意。

也有禁苑的,露花匀嫩脸;也有御沟的,风柳舞纤腰。

因着父亲是朝中大官,得以亲近当今皇上,常入皇宫禁苑与之闲游侃谈,至于夜间,则往往相抵足而眠,可谓皇上的手足至交。

本朝韦坚韦大人,他把江南到长安的运河全线疏通了一遍,然后在长安城的禁苑里挖了一个大的人工湖,起名为广运潭,这样江南的货船就可以一直开进长安了。

洛阳城以宫城为核心西有禁苑及榖水,北有曜仪城,圆璧城,东有东城,外城。

《禁苑》的字义分解

读音:jīn,jìn[ jìn ]

1. 不许,制止:禁止。禁绝。禁书。禁令。禁赌。禁欲。禁锢。

2. 法律或习惯上制止的事:犯禁。违禁品。

3. 拘押:囚禁。监禁。禁闭。

4. 古代称帝王的地方:宫禁。禁苑。禁卫。禁军(古代指保卫京城或宫廷的军队)。

5. 不能随便通行的地方:禁地。禁区。

6. 避忌:禁忌。

读音:yuàn

苑yuàn(1)(名)〈书〉古代养植林木之地;多指帝王花园。(2)(名)〈书〉(学术、文艺)荟萃之处。(3)(名)(Yuàn)姓。


温馨提示:


本文收集了禁苑的J,您还可以浏览 查字典 / 笔画查询 / 词语大全 / 词语组词 /

查字典笔画查询词语大全A查字典     蜀ICP备2022020292号-5    www.carpriver.net      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126